اعضاء شورای مشورتی

شورای اجرائی و مشورتی انجمن علوم باغبانی ایران (IrSHS EC Board)
Iranian Society for Horticultural Science Executive and Consulting Board (IrSHS EC Board)
اعضاء ادوار هیات مدیره انجمن علوم باغبانی ایران (از 1371 تا 1398):
1. 1ز سال 1371 تا 1380:
دکتر علیرضا طلایی، دکتر مرتضی خوشخوی، دکتر محمد صانعی، دکتر عنایت اله تفضلی، دکتر مصطفی مصطفوی، دکتر احمد خلیقی، مهندس یونس ابراهیمی، مهندس محمد کاشانی، مهندس عبدالعلی بشیر اعظمی، مهندس داوود مونسیار، مهندس رضا مهربانی، دکتر مجید راحمی، دکتر غلامحسین داوری نژاد و مهندس محسن کافی
2. از سال 1381 تا 1398:
دکتر عیلرضا طلایی، دکتر مرتضی خوشخوی، مهندس رضا مهربانی، دکتر وازگین گریگوریان، دکتر رضا امید بیگی، دکتر ابوالقاسم حسن پور، دکتر رضا فتوحی، دکتر مصطفی مبلی، دکتر محسن کافی، دکتر منصور غلامی، دکتر مجید راحمی، خانم دکتر مهرانگیز چهرازی، دکتر کورش وحدتی، دکتر سید حسین میردهقان، دکتر محمد جواد آروین، دکتر سیامک کلانتری، دکتر نوراله معلمی، دکتر سعید عشقی، دکتر کاظم ارزانی، دکتر مجید عزیزی و مهندس محمد علی طهماسبی